VI. Yarıyıl Ders İçerikleri

Structural Analysis

Dersin İçeriği: Assumptions for statically determinate and indeterminate structures, principles of equilibrium in determining reactions, bending moments and shear diagrams. Influence lines. Virtual work theory, Determination of displacements by virtual work. Castigliano's theorem and moment area theorems. Statically indeterminate structures. Force and displacement method of approach using slope-deflection method. Flexibility and stiffness methods. By the virtual work, strain energy, moment area and moment distribution methods. Introduction to matrix methods of structural analysis. Philosophy of the structural analysis computer programs.

 


Reinforced Concrete I

Dersin İçeriği:Material properties and load definitions for reinforced concrete structures and structural elements. Flexural design methodology in reinforced concrete beams. Definition of under-reinforced concrete sections. Definition of the balance reinforcement ratio and the compression failure case. Flexural capacity calculations in beams. Flexural moment capacity calculations in doubly reinforced sections and T-sections. Shear design of beams. Shear design of deep beams. Shear in corbels. The P-M interaction diyagram in columns under axial load and flexural moments. Definition of the moment magnification method and its application

 


Hydraulics

Dersin İçeriği: Flow in pipes, Losses in pipe flows, Pipelines, Pipe networks, Water pumps, Water flow in open channels, Hydraulic structures, Hydraulic similitude and model studies, Dimensional analysis, Hydraulic sturctures in civil engineering.

 


Çelik Yapılar I

Dersin İçeriği: Çelik yapı tasarımına giriş, çelik yapıların tarihsel gelişimi, çeliğin üstün ve zayıf yönleri, yapılarda kullanılan çeliğin malzeme ve mekanik özellikleri, çelik yapı tasarımında kullanılan yöntemler, plastik mafsal kavramı, emniyet gerilmeleri yönteminde yükler ve yüklemeler, çelik çekme elemanlarının TS648'e göre tasarımı, çelik basınç elemanlarının elastik burkulması, Euler hiperbolü, artık gerilmeler, kolonlarda elastik olmayan burkulma, farklı mesnet koşullarına sahip kolonlarla çerçeve kolonlarının burkulma boyları, TS648'e göre çelik basınç elemanlarının tasarımı, basit ve eğik eğilme etkisi altındaki çelik yapı elemanlarının analizi, burulmanın kapalı ve açık kesitlerin davranışına etkileri, çelik kirişlerin tasarımında sehim ve kıyaslama gerilmesi hesabı, çelik kirişlerde yanal burkulma, yanal destek/mesnet çeşitleri, TS 648'e göre yanal burkulma analizi, çelik yapılarda eksenel basınç ve eğilmeye çalışan elemanların davranışı ve bu elemanların TS648'e göre tasarımı, çelik yapılarda birleşim araçları, bulonlu ve perçinli birleşimlerin sınıflandırılması, göçme modları ve TS648'e göre tasarımları, çelik yapılarda kaynaklı birleşimler, kaynak ve kaynak dikişi çeşitleri, TS 3357'e göre kaynaklı birleşim tasarımı.

 


Alandan Seçmeli Ders II (Yapı Malz. Lab.)

Dersin İçeriği: Çekme deneyi yapımı ve raporlanması, çimento deneyleri yapımı ve raporlanması, Agrega deneyleri yapılması ve raporlanması, Taze beton deneyleri, yapılması ve raporlanması, Sertleşmiş beton deneyleri: basınç ve eğilme deneylerinin yapılması ve raporlanması, Sertleşmiş beton deneyleri: yarma dayanımı, elastisite modülü deneylerinin yapılması ve raporlanması, Betonda yıkıntılı ve yıkıntısız deney yöntemleri, yapılması ve raporlanması, Karot, karot deneyleri, değerlendirilmesi ve raporlanması, Binalardan bilgi toplanması, bilgi düzeyleri, mevcut malzeme dayanımı, Betonarme binalarda sınırlı, orta ve kapsamlı bilgi düzeyi.

 


Alandan Seçmeli Ders II (Yapılarda Yalıtım)

Dersin İçeriği: Yapı Fiziği sorunları, ısı yalıtımı ve hesapları, su yalıtımı, ses yalıtımı, akustik, yangın yalıtımı, yangın ile ilgili düzenlemeler ve tedbirler.

 


Alandan Seçmeli Ders II (Kıyı Mühendisliğine Giriş)

Dersin İçeriği: Giris, Kıyı Alanlarının Tanımı, Dalgaların Sınıflandırılması, Dalga Karakteristikleri, Dalga Teorilerinin Geçerlilik Sartları, Lineer Dalga Teorisi, Dalga Formu, ilerleyen Dalga , Hiperbolik Fonksiyonlar, Dalga Yayılma Hızı, Akıskan Partiküllerinin Kinematigi , Basınç Dagılımı, Dalga Enerjisi, Enerji Akısı, Dalga Transformasyonları; Sıglasma, Sapma, Yansıma, Dalga Transformasyonları; Dönme, Dalga Kırılması , Dalga iklimi ve istatistigi; Dalga üretimi, Dalga tahmini, Deniz Taban Hareketinin Mekanigi ve Kıyı Koruma, Kıyı ve Liman Yapıları, Kıyı Yapılarında Dalga Yükleri; Düsey yüzlü duvarlarda dalga yükleri, Dalga Tırmanması, Dalgakıranlar; Tas Dolgu Dalgakıranlar, Denizaltı Boru Hatları.

 


Alandan Seçmeli Ders II (Kısmi Dif. Denk. Say. Çöz.)

Dersin İçeriği: Kısmi diferansiyel denklemler ve sınıflandırılmaları, Fark denkleminin gösterimi, Dikdörtgensel bölgede Laplace denklemi, Poisson denklemi, Türev sınır koşulları, Düzensiz bölgeler, Üç-boyutta Laplace denklemi, Matris modeller, Seyreklik, ADI yöntemi, Parabolik kısmi diferansiyel denklemler, Açık yöntem, Crank-Nicholson Yöntemi, Genelleştirilmiş Teta yönemi, Türev sınır koşulları, İki- ve üç-boyutta parabolik denklemler, Hiperbolik kısmi diferansiyel denklemler, Dalga denklemi, Karakteristik yöntem, İki-boyutta dalga denklemi.

 


Mesleki Deneyim IV

Dersin İçeriği: İnşaat mühendisliği öğrencileri bu çalışmalarını bina türü yapılarda (yeni yapım veya onarıım ve güçlendirme), her türlü üst ve alt yapı inşaatlarında, liman, baraj inşaatlarında yapabilecekleri gibi, inşaat mühendisliği araştırma laboratuvarlarında da yapabilirler.

 


Üniversite Seçmeli Ders IV

Dersin İçeriği: Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte, toplumsal hizmet, tarih, kültür ve sanat duyarlılığı ile spor ve sağlık faaliyetleri, çevre bilinci, bilim ve teknolojinin yanı sıra kişisel gelişimi destekleyen ve anahtar/aktarılabilir yeterlilikleri geliştiren derslerdir. Öğrenci, VI. yarıyılda en az 3 AKTS'lik ÜSD almak zorundadır.

 Ana Sayfa